Официални правила за провеждане на oнлайн игра на WebCafе и AXN | webcafe.bg
Webcafe

Официални правила за провеждане на oнлайн игра на WebCafе и AXN

Webcafe
02.03.2017, 17:09 (обновена 02.03.2017, 17:26)
axn

Снимка: © Axn

Правила за провеждане на oнлайн игра

1. Период за участие:

Периодът за участие в Онлайн играта на "WebCafе" и AXN ("Играта") е от 00:00 ч. на 3.03.2017 г. до 23:59 ч. на 14.03.2017 г. включително.

2. Организатори:

2.1. "УЕБКАФЕ" ЕАД, ЕИК: 203428691, с адрес на управлние гр. София, пк. 1000, ул. Стара планина 3, представлявано от Сибина Григорова и Иво Коев - изпълнителни директори ("WebCafе") и каналите AXN, AXN Black и AXN White, представлявани от "Върджин Груп България" ЕООД, ЕИК 200987896, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, район "Овча купел", ж. к. "Овча купел", ул. "Любляна" № 42 Б, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 3, представлявано от управителя Ивайло Руменов Иванов ("Върджин").

2.2. Facebook Inc. не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

3. Правила за участие ("Правилата"):

3.1. В томболата за разпределяне на Наградите имат право да участват само пълнолетни лица, навършили 18-годишна възраст, считано към 03.03.2017 г.

3.2. Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на Наградите участници, които:

3.2.1. Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от Играта;

3.2.2.Не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите Правила;

3.2.3.Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook.

3.3. В Играта нямат право да участват служители на Организаторите, агенти и промоутъри (включително членове на техните семейства), подразделения, дъщерни дружества и филиали на Организаторите, както и други, свързани юридически лица.

4. Механизъм на играта:

4.1. Играта се провежда на официалната Facebook страница на "WebCafе" на адрес: Facebook@webcafe.bg.

4.2. Участието в Играта се реализира в периода по т. 1 от тези Правила при следните условия:

4.2.1. Участниците се регистрират за участие в Играта, като отговорят правилно на въпрос, зададен в пост на стената на официалната Facebook страница на "WebCafе ".

4.2.2. Отговорите на зададения въпрос се публикуват под формата на коментар под въпроса.

4.3. Всеки участник има право само на едно участие в Играта, независимо колко пъти е давал отговор на въпрос по предходната точка 4.2 във Фейсбук страницата на "WebCafе".

4.4. С регистрацията си за участие по реда на точка 4.2. от тези Правила, съответният участник безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организаторите, включително всяко тълкуване на Правилата.

4.5. Печелившите участници носят отговорност за всички разходи във връзка с Наградите, включително за деклариране на Наградите и заплащане на данъци /ако такива се дължат.

5. Награди:

Наградите в настоящата Игра са: 1 /един/ брой MP3&MP4 плеър SONY NWZ-E383B, 1 /един/ брой портативен говорител SONY SRS-XB2B и 1 /един/ брой портативен говорител SONY SRS-X11L /"Наградите"/.

6. Определяне на печелившите участници. Получаване на Наградите.

6.1. Печелившите участници се определят чрез томбола на случаен принцип сред всички участници, отговорили правилно на въпрос съгласно точка 4.2 от настоящите Правила.

Техните имена ще бъдат обявени на официалната Facebook страница на "WebCafе" на адрес: https://www.facebook.com/WEBCAFE.BG, на 15.03.2017 г.

6.2. Всеки участник има право само на 1 награда, т.е. не може един участник да спечели и трите Награди.

6.3. Спечелените Награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившите участници нямат право да преотстъпват или прехвърлят по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получат Наградите.

6.4. Печелившите участници следва да изпратят три имена и телефонен номер за връзка на електронен адрес: dani@webcafe.bg не по-късно от 13ч. на 16.03.2017 г.

6.5. Наградите ще бъдат връчени на печелившите участници от Организаторите, на определени от Организаторите място, ден и час. Организаторите не носят отговорност за щети нанесени върху Наградите след връчването им на печелившите участници.

6.6. Ако в рамките на разумни срокове Наградите не бъдат раздадени, Организаторите не са задължени да организират нова томбола.

7. Ограничения на отговорността:

7.1. Организаторите не носят отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

7.2. Организаторите не отговарят: а) в случай, че Наградите не могат да бъдат получени, предоставени или реализирани поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградите или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност Наградите да бъдат предоставени, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

7.3. Организаторите не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предоставят Наградите, в случай, че регистрацията на даден участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

7.4. Организаторите не носят отговорност за липсващи или загубени регистрации във Facebook.

7.5. Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само - злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторите не дължат каквато и да е компенсация на участниците.

7.6. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта във Фейсбук страницата на "WebCafе". При всякакви злоупотреби, които пряко или косвено могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, при съмнения за извършване на такива, както и при действия или бездействия на участник, които биха могли да увредят, накърнят, опетнят или дискредитират името, имиджа и/или репутацията на Организаторите, "WebCafе" има право да дисквалифицира съответния участник, като в този случай "WebCafе" не е длъжно да мотивира или обяснява дисквалификацията.

7.7. Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име.

7.8. За манипулация по точка 7.6. ще се счита използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в Играта; Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта.

7.9. Организаторите не носят отговорност за качеството на Наградите. Рекламации се предявяват към производителя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на Република България.

7.10. Всеки участник обезщетява изцяло и предпазва Организаторите и техните поделения, филиали, дъщерни дружества, управители, длъжностни лица, служители и представители, всички спонсори на Играта, ако има такива, както и всички трети лица, свързани с разработването и провеждането на Играта /наричани заедно "Обезщетените Страни"/ по отношение на всякакви и всички искове, вреди, загуби, претенции, основания за започване на съдебно производство, производства, разходи и/или задължения в резултат на или възникнали във връзка с, или за които се твърди, че са в резултат на или свързани с:

а) Кандидатстване на участник, участие, опит за участие или невъзможност за участие в Играта;

б) Представяне/участие и/или Използването от Обезщетените страни на представяне/участие (и/или на част от такова);

в) Неспазване от страна на участник на настоящите Правила или на някой от приложимите закони, подзаконови нормативни актове или разпоредби;

г) Неразрешено използване от страна на участник, както е приложимо, на име, образ, глас, работен продукт, търговско наименование (бранд), търговска марка, лого на физическо или юридическо лице;

д) Нарушаване или предполагаемо нарушаване на гаранция, декларация или право, предоставено от участник във връзка с Играта;

е) Приемане и/или използване на Наградите;

ж) Всяко право или полза, предоставени от участник на Организаторите във връзка с Играта;

з) Небрежност на участник или нарушаване от негова страна на всяко право на интелектуална собственост на трета страна, лична неприкосновеност или друго право.

8. Други условия:

8.1. Настоящите Правила са достъпни на интернет страницата на "http://http://www.webcafe.bg/ и на интернет страницата на "Върджин Груп България" ЕООД: http://virgin.bg/.

8.2. Организаторите си запазват правото да удължават, отлагат или анулират Играта, както и по всяко време да изменят и допълват настоящите Правила без уведомление. Измененията и промените в Правилата, включително промяна на Наградите или съответни дати, се извършват с публикуването им на интернет страниците по предходната точка 8.1. и влизат в сила от датата на публикуването им.

8.3. С участието си в Играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от "WebCafе" за целите на организиране и провеждане на Играта, включително да се предоставят на трети лица ангажирани с организиране на Играта и предоставяне на Наградите.

Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от "WebCafе" при условията на Закона за защита на личните данни. За избягване на всякакво съмнение, Върджин няма да обработва каквито и да било лични данни на участниците в Играта, включително на печелившите участници.

8.4. Печелившите участници се съгласяват да участват в последващи Играта рекламни активности, като "WebCafе" си запазва правото да използва имената и адресите на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне, без печелившите участници да получават допълнително възнаграждение за това.

8.5. С регистрирането си за участие в Играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на "WebCafе" правото да публикува имената на спечелилите на официалната Facebook страница на "WebCafе".

8.6. Настоящите Правила влизат в сила от 00:00 ч. на 03.03.2017 г.

9. Обработване на лични данни във връзка с Играта:

9.1. Данни за администратора на лични данни:

Име: "УЕБКАФЕ" ЕАД, ЕИК: 203428691, с адрес на управлние гр. София, пк.1000, ул. Стара планина 3, представлявано от Сибина Григорова и Иво Коев - изпълнителни директори (наричано по-долу за краткост: "Администратор на лични данни" или "WebCafе")

9.2. Правно основание на обработването на лични данни от "WebCafе":

Свободно изразеното, конкретно и информирано съгласие на участника служи като правно основание за обработването на лични данни. Съгласието е предоставено въз основа на информацията, посочена в тези Правила, включително в настоящата точка 9.

Предоставянето на личните данни ще се смята за даване на съгласието на участника за обработване, съхраняване и използване на личните данни.

9.3. Обхват на обработваните от "WebCafе" лични данни:

При регистрация, участниците предоставят на "WebCafе" данните за името от потребителския си профил в социалната мрежа Facebook. Печелившите участници предоставят на "WebCafе" също така своите имена (фамилия, бащино и собствено име), пълен адрес, телефонен номер и електронна поща.

9.4. Цели на обработването на лични данни:

Целите на обработването на лични данни са следните:

- да се използват личните данни за информиране на печелившите участници;

- да се направи връзка с печелившите участници с цел предоставяне на Наградите;

- да се направи връзка с печелившите участници с цел участие в последващи Играта рекламни активности.

9.5. Продължителност на обработването на лични данни:

9.5.1. Периодът на oбработване на личните данни започва с предоставянето на личните данни.

9.5.2. Администраторът на лични данни изтрива личните данни в рамките на 10 дни след последния ден на Играта.

10. Друга информация:

10.1. Администраторът на лични данни обработва личните данни съгласно приложимото национално и европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните актове на Администратора относно обработването на лични данни и приложимите мерки за тяхната защита.

10.2. Администраторът на лични данни може да възложи обработването на личните данни „обработващ лични данни" по смисъла на чл. 24 от Закона за защита на личните данни.

10.3. Участниците могат да поискат информация по отношение на обработването на лични данни, коригирането или изменянето на техните лични данни по всяко време в писмо, адресирано до Администратора на лични данни, на посочения по-горе адрес на управление на "WebCafе".

10.4. Участниците могат да възразят пред Администратора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това.

11. Правни спорове:

11.1. Организаторите на Играта не носят отговорност и не следва да бъдат въвличани в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху Наградите, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

11.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организаторите и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.

11.3. Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.

Oще: axn  webcafe  игра  официални правила  правила 


Още от Ad блок

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Най-коментирани

Стани автор

Моливче
Изпрати текст

Изпращайте материали по темите, които ви вълнуват. Ако ни харесат, ще ги публикуваме след редакция в рубриката "Стани автор". Не публикуваме текстове, съдържащи обидни или нецензурни твърдения, квалификации, расистки определения или заплахи.