Общи условия за участие в наградна игра "Какъв ще станеш като пораснеш" | webcafe.bg
Webcafe

Общи условия за участие в наградна игра "Какъв ще станеш като пораснеш"

Webcafe
31.05.2016, 15:03 (обновена 31.05.2016, 16:16)
dormeo

Общи условия за участие в наградна игра

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатори на наградната игра "Какъв ще станеш като пораснеш" са "Студио Модерна България" ЕООД, ЕИК 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, 1404, бул. "България" 81-В и "Уебкафе" ЕAД, ЕИК BG203428691 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Стара планина" № 3.

II. УЧАСТНИЦИ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Всички пълнолетни и дееспособни граждани (физически лица) на Република България, които имат постоянен адрес в страната могат да участват в наградната игра. В играта може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, което отговаря на горните условия и което надлежно попълни всяка от електронните форми за участие, намиращи се и достъпни в интернет сайта http://www.webcafe.bg/ по указания в настоящите Общи условия начин и срокове.

Участието в играта не е свързано с изискване за валидна регистрация в сайта http://www.webcafe.bg/. Всяка форма за участие съдържа три имена, активна електронна поща и отговор на поставения въпрос.

Участието в наградната игра НЕ е обвързано с покупка!

Всеки посетител на сайта http://www.webcafe.bg/, попълнил всяка от електронните форми за участие в играта, съгласно условията и сроковете на настоящите правила, участва в наградната игра и може да спечели една от изброените награди.

Организаторите ще изберат на лотариен принцип трима участника, всеки от които ще спечели по един брой награда.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

- Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на наградната игра, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия, не могат да участват в наградната игра.

- Служители на "Студио Модерна България" ЕООД „Уебкафе" ЕАД също нямат право да участват в играта.

Участниците в играта се съгласяват, че в случай, че са печеливши в наградната игра изрично разрешават на Организаторите обявяването на името и фамилията им, адресът на електронната им поща (без индикации за домейна на пощата), както и посочения от тях отговор в играта в уебстраниците http://www.webcafe.bg/, www.facebook_webcafe.bg, www.dormeo.bg, www.facebook_dormeo.bg, както и в други медии, за което участниците декларират, е нямат каквито и да било имуществени или други претенции.

Всички участниците се съгласяват, че Организаторите имат правото, с рекламна цел, да използват като в това число публикуват в интернет страниците си, отпечатват и/или разпространяват по друг начин публично така даденият/те от участниците отговор/и в наградната игра за неопределен срок.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или други награди.

Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторите може да изискат от участниците да потвърдят своята самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се присъжда.

Организаторите и лицата свързани с провеждането на наградната игра не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които Организаторите не могат да повлияят, Организаторите има право да прекратят играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронно писмо или чрез съобщение на сайтовете http://www.webcafe.bg/, www.facebook_webcafe.bg , www.dormeo.bg , www.facebook_dormeo.bg.

В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организаторите по всички въпроси, свързани с наградната игра или прилагането на правилата на наградната игра, са окончателни и се отнасят до всички участници.

III. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

Наградната игра ще се проведе в периода от 31.05.2016 г. до 15.06.2016г. Началото и краят на играта ще бъдат обявени в интернет сайта www.webcafe.bg чрез електронни публикации.

IV. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА

Участникът се регистрира за участие в играта чрез попълване на електронна платформа за участие, поместена на интернет сайта www.webcafe.bg, като въвежда имене и валиден адрес на електронна поща.

Електронна форма за участие ще бъде активна за всеки от зададените чрез публикация в сайта www.webcafe.bg въпроси.

Чрез попълването и изпращането на всяка електронна форма за участие в играта, Участникът извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да участва в наградната игра, запознат е с настоящите Правила, приема ги и се задължава да ги спазва, чрез натискане на виртуален бутон "Съгласен съм с общите условия на играта".

V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

В периода на провеждане на играта, Организаторите публикуват в сайта www.webcafe.bg общо два броя публикации, всяка от които съдържа въпрос към потребителите.

За спечелването на награда в играта, необходимо е Участниците да са отговорили въпроса , зададени чрез съответната публикация в периода на провеждане на играта. За целта, необходимо е участниците да са попълнили съответната онлайн форма за участие в играта, предоставена от Организаторите на страницата www.webcafe.bg.

VI. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

С натискане на виртуален бутон "Съгласен съм с общите условия на играта", поместен в електронната форма за участие в сайта www.webcafe.bg всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на играта;
2. Че отговаря на условията за участие в играта, съгласно настоящите правила и е съгласен да участва доброволно в нея;
3. Че доброволно е предоставил на Организаторите своите лични данни и данни за контакт;
4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторите са администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;
5. Че е съгласен Организаторите, като спазват всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събират, съхраняват и обработват по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организаторите в това число, но не само - за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът декларира, че е съгласен Организаторите да разкриват и/или предоставят на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането на играта;

6. Че е съгласен Организаторите, като спазват всички изисквания на действащото законодателство, да използват предоставените от участника данни за контакт за целите на администрирането на играта, както и за рекламни цели на Организаторите в това число, но не само - за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът декларира, че е съгласен Организаторите да разкриват и/или предоставят на трети лица данните му за контакт, когато това е необходимо за провеждането на играта.

7. Че разрешава на Организаторите да използват личните му данни и данните му за контакт за целите на играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други.

Участникът се съгласява личните му данни и данните му за контакт да бъдат обработвани от Организаторите до изричното оттегляне на съгласието на Участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организаторите;

8. Че изрично се съгласява неговите лични данни и данни за контакт, предоставени на който и да било от Организаторите във връзка с провеждането и администрирането на играта, както е описано в настоящите Общи условия, да бъдат разкривани и предоставяни от същия Организатор на другия Организатор, който от своя страна ще има правото да ги събира, съхранява, обработва, използва, разкрива и предоставя на трети лица, както е уговорено в горните т. 5, т. 6 и т. 7 от настоящия раздел VI.

9. Че разрешава на Организаторите да обявят името и фамилията му и/или адреса на електронната му поща (без индикации за домейна на пощата), както и подадения в играта отговор в следните интернет платформи www.webcafe.bg., www.facebook_webcafe.bg, www.dormeo.bg и www.facebook_dormeo.bg, а евентуално и в други медии, за което Участникът няма да има каквито и да било парични и други претенции към Организаторите във връзка с това;

10. Че разрешава на Организаторите, в случай, че комисият по долния раздел Х счете даден/ите от него отговор/и на въпрос/ите в играта за особено оригинални, да ги публикуват в следните интернет платформи www.webcafe.bg. , www.facebook_webcafe.bg , www.delimano.bg и www.facebook_delimano.bg , а евентуално и в други медии, както и да ги използват по друг начин с рекламна цел в това число - публично, за което Участникът няма да има каквито и да било парични и други претенции към Организаторите. От своя страна, Организаторите се задължават да посочват авторството на отговорите чрез публикуване/оповестяване на някои от данните за участника, оставени от същия в онлайн платформата за участие, по преценка на Организаторите.
11. Че е запознат и е съгласен ако бъде обявен за печеливш Участник в играта, предоставените от него лични данни и/или данни за контакт да бъдат публикувани в www.webcafe.bg. , www.facebook_webcafe.bg , www.dormeo.bg и www.facebook_dormeo.bg;
12. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организаторите, станала му известна при или по повод участието му в играта;
13. С натискане на виртуален бутон „Съгласен съм с общите условия на играта", всеки участник потвърждава, че е уведомен и е съгласен, че съгласията дадени в настоящия раздел ще се отнасят включително и до събраните съгласно настоящите Общи условия лични данни и данни за контакт от страна на Организаторите.

VII. ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. За всеки зададен въпрос чрез публикация в сайта www.webcafe.bg, всяко физическо лице може да участва в Наградната игра само с един отговор в съответната онлайн форма за участие. Едно и също физическо лице може да спечели само една награда от изброените в настоящите Общи условия.

2. Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.

3. Организаторите не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

4. Организаторите не носят отговорност за вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (електронна поща и/или имена).

5. Организаторите на Играта не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неистински имена, некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на награди. Организаторите на играта не носят отговорност за неполучена награда, когато получателят не е намерен от куриера на посочения адрес.

6. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт" по смисъла на „Закон за хазарта". Тя не отговаря на определението за „хазарт" по чл. 2 ал. 1,  - в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта - Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта".

7. Организаторът „Студио Модерна България" ЕООД не носи отговорност за действията на „Уебкафе" ЕАД за изпълнение на задълженията му във връзка с провеждането и администрирането на играта.

VIII. НАГРАДИ

С участието си в играта участниците могат да спечелят една от изброените предметни награди по-долу.

Предметни награди:

Един брой играчка Дормео;
Един брой възглавница 10в1 и калъфка;
Един брой завивка евкалипт 140х200

IX. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Излъчване на победителите

За победители ще бъдат избрани участниците дали най-оригинални отговори на зададения въпрос. Всеки един от подадените отговори ще бъде оценен от жури на 14.06.2016 г., на адреса на Организатора „Студио Модерна България" ЕООД, а именно: София 1404, бул. "България" № 81-В, пред комисия със състав, определен от управителя на Организатора "Студио Модерна България" ЕООД.

Председателят на комисията ще изготви протокол за хода на играта и получателите на предметни награди, който ще се съхранява от Организатора  "Студио Модерна България" ЕООД на адрес: София 1404, бул. "България" № 81-В. В случай, че играта е проведена съобразно настоящите правила, всички членове на комисията трябва да подпишат протокола.

2. Оповестяване на победителите

Печелившите участници ще бъдат обявени чрез онлайн публикация в интернет сайтовете www.webcafe.bg , www.facebook_webcafe.bg, www.dormeo.bg, www.facebook_dormeo.bg до 15.06.2016 г. Публикацията ще съдържа собствено име и фамилия и първата част от електронната поща, които са предоставили при регистрация за участие в играта. Ако данните за име и фамилия не са налични, организаторът ще обяви само първата част от електронната поща на участниците, без да е посочен домейн или разширение, а именно в следния вид: име@...

Печелившите участници ще бъдат уведомени от Организатора „Студио Модерна - България" ЕООД и чрез съобщение, изпратено до електронната поща, предоставена от участниците при попълване на онлайн формата за участие, което ще съдържа инструкции относно доставката и получаването на спечелените награди.

За целите на получаването на спечелените награди, всеки печеливш участник трябва да предостави на Организатора „Студио Модерна - България" ЕООД своите данни за контакт, включващи три имена, валиден адрес и телефон за връзка. Тези данни ще бъдат събирани от Организатора „Студио Модерна - България" ЕООД и ще бъдат предоставени на Организатора „Уебкафе" ЕАД, като всеки от Организаторите има правото да ги съхранява, обработва и използва, както е уговорено в настоящите Общи условия.
Комисията ще провери отново дали печелившите са участвали в играта съгласно правилата на настоящите Общи условия и си запазва правото да предприеме действия съгласно раздел X от настоящите правила.

3. Връчване на наградите

Наградите ще бъдат доставени от Организатора „Студио Модерна България" ЕООД напълно безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок от 45 (четиридесет и пет) работни дни след получаване от страна на Организатора „Студио Модерна България" ЕООД на валиден адрес и данни за доставка на печелившия участник.

При отсъствие на печелившите участници на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката.

При заявено желание от страна на печелившия участник в отговора на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, а именно: гр. София, 1404, бул. „България" 81-В след предварителна уговорка с представители на Организатора „Студио Модерна България" ЕООД за дата и час на получаване на наградата.

Печеливши участници, непотърсили наградите си (неизпратен адрес за доставка и телефон за обратна връзка) в 30 (тридесет)-дневен срок от спечелването им, автоматично губят правото си на тяхното получаване.

X. КОМПЕТЕНЦИИ НА КОМИСИЯТА

Комисията на Наградната игра има следните правомощия:

Осъществява надзор на хода на играта;

Определя печелившите, съгласно правилата на играта;

Определя най-оригиналните отговори на зададените в периода на провеждане на играта въпроси, дадени от участниците;

Предприема действия в случай на подозрение за злоупотреба или измама или чрез използване на умения и технологии, нарушаващи правилата на играта, както и по отношение на всяко друго действие, нарушаващо правилата;

Дисквалифицира участниците, нарушаващи настоящите правила на играта.

Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез електронните пощи, които те са посочили за обратна връзка и на предоставените от участниците мобилен или стационарен телефон, като участниците декларират, че са съгласни представители на Организаторите и членове на комисията да се свързват с тях на посочения за връзка телефонен номер във връзка с провеждането на играта и получаването на наградите. При комуникация посредством мобилен или стационарен телефон Организаторите се свързват изцяло за своя сметка с участниците.

Решенията на комисията, по отношение на евентуални дисквалификации на участници в играта, са окончателни. Съставя се протокол за действията и решенията на комисията.

При постъпване на оплакване, Организаторите са задължени да ги представи за разглеждане от комисията и в най-кратък срок, като информира подалия оплакването участник за отговора си.

XI. ГАРАНЦИИ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ

1. Организаторите са администратори на лични данни притежаващи лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.

2. Организаторите ще използват предоставените от участниците лични данни и данни за контакт така, както е уговорено в настоящите правила.

3. Организаторите гарантират сигурността на личните данни и на данните за контакт на участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, Закона за електронните съобщения и останалото действащо законодателство освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.

4. Служителите на Организаторите са длъжни да спазват конфиденциалността на вашите лични данни и данни за контакт.

XII. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо до Организатора "Уебкафе" ООД на електронен адрес info@webcafe.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.

Ако участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на търговски съобщения, изпращани от Организатора "Студио Модерна - България" ЕООД, това може да бъде заявено по всяко време на следния електронен адрес info@dormeo.bg или чрез писмено уведомление в този смисъл на адресите на управление на Организатора "Студио Модерна - България" ЕООД.

Ако участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на търговски съобщения, изпращани от Организатора "Уебкафе" ООД или Дормео България, това може да бъде заявено по всяко време на имейл адрес info@dormeo.bg.

Организаторите ще уважат всяко подобно желание и незабавно ще отстранят електронния адрес/данни за контакт от базата си.

XIII. КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всички спорове, породени във връзка с настоящата Наградна игра или спорове, отнасящи се до нея, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражен съд - София към СППМ, съобразно неговия Правилник, като приложимо ще бъде българското право.

XIV. ДРУГИ

Общите условия и правилата на играта ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта в писмен (разпечатан) вариант на адреса на управление на Организатора "Студио Модерна България" ЕООД, както и на следните уебстраници: www.webcafe.bg, www.facebook_webcafe.bg, www.dormeo.bg, www.facebook_dormeo.bg.

Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Общи условия и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата игра.

Настоящите Общи условия са изготвени от Организаторите "Студио Модерна - България" ЕООД и "Уебкафе" ЕАД.

Oще: webcafe  дормео  игра  общи условия  студио модерна българия 


Още от Ad блок

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.