Учителите протестират срещу възможността държавата да субсидира и частните училища и частни детски градини | webcafe.bg
Webcafe

Щом държавата плаща, всеки ЕТ ще открие частно училище или градина

ОУ "Отец Паисий"
03.05.2010, 14:45 (обновена 04.05.2010, 15:25)
ученици

Снимка: © БГНЕС

Учителите не са съгласни с отпадане на възможността да се повтаря клас при двойка в края на годината...

Това са част от препоръките и коментарите на учителите от ОУ "Отец Паисий" към законопроекта за училищното образование. В болд са текстовете, записани в проекта, а под тях - коментарите на учителите.

Чл. 9. (3) Образованието и обучението до 16-годишна възраст може да бъде безплатно за български граждани и в частните училища при условията и по реда на този закон.

В Наредба № 7/25.06.2001 г, чл. 2, т.2 б, се казва, че кандидати по смисъла за откриване на частни учебни заведения са "търговци, юридически лица с нестопанска цел" и ..."частни търговци". Това противоречи на проекта за ЗУО чл. 8, ал. 3, където текстът гласи, че "не се допускат ограничения или привилегии, основани на...социален произход". Този текст трябва да отпадне.

Щом и търговци, включително еднолични, могат да създават частно училище, и щом образованието в него ще е безплатно, то икономическото неравенство, произтичащо от възможността някои да могат да плащат таксите, а други - не, ще бъде факт, а самото образование няма да бъде "безплатно", както проектът за ЗУО постулира в чл. 9, ал. 2.

Чл. 17. (1) Училищното обучение се осъществява чрез преминаване в последователни класове, етапи и степени.

(2) Учениците не може да повтарят успешно завършен клас или етап и повторно да придобиват образование от една и съща степен.

Не сме съгласни с отпадането на възможността за повтаряне, на това мнение са и всички колеги, с които сме дискутирали този въпрос. Ние имаме да изпълняваме ДОИ (държавни образователни изисквания) за всеки предмет от подготовката - във всеки клас от всяка степен. Това обвързва показаните резултати с перспективата за повтаряне на класа, ако не са усвоени ДОИ. Прекалено формално се гледа на "разтоварването" на учениците от стреса, съпровождащ многото учене.

Предлагаме за облекчение да бъдат "разтоварени" учебните програми и "приземен" текстът в учебниците и помагалата.

Чл. 19. (1) Държавата полага особена грижа в социален и икономически план за децата и учениците, за които българският език не е майчин, като създава допълнителни условия за усвояване на българския книжовен език.

Грижата трябва да се подплати финансово, защото например в Родопите - район с такова население, в Смолянска и в Благоевградска област учителите не получават възнагражденията си с месеци, не се осигуряват дърва за огрев, не се правят инвестиции в обновяване на учебната база, липсва инфраструктура, улесняваща посещаването на училище и т.н.

Директорите от Доспатско и Девинско питат - как да направим от тези деца образовани хора, като зъзнем в стаите;  щатът за учител по майчин език се съвместява от други учители; нормативите в училище със 70 ученици не стигат за заемането на щат даже по математика , как да ги приучим на патриотизъм и българско самосъзнание при видимите нелогичност и стихийност на държавата във финансов план. Нека се упомене точно в какво се състои тази "особена грижа".

Смятаме, че трябва да се въведат рестрикции за непосещаване на училище за малцинствата - да се спират социалните плащания на семействата, ако децата им не посещават училище. Ако това не се случи, малцинствата ще продължават да странят от образование и да разчитат работещите, образовани българи да ги издържат! Да се спре процесът на прикритата сегрегация на ромите.

Пример - големите, т.нар. елитни училища над 800-1000 ученици, в които няма нито едно ромче, докато в малките училища, включително около София, има почти цели паралелки и училища с роми! Може отново да се възприеме принципът на частично райониране за прием в училищата. 

22. (1) Държавните образователни стандарти по чл. 20, ал. 3, т. 1 - 7 се приемат с наредби на министъра на образованието, младежта и науката.

(2) Държавните образователни стандарти по чл. 20, ал. 3, т. 8 - 12 се приемат с наредби на Министерския съвет.

Защо говорим за държавни образователни стандарти, когато в V клас по настоящия проект за ЗУО ще се "теглят" последствията от липсата на оценки и повтаряне в І -ІV клас - на гърба на учителите?!  Освен това при кандидатстването след VІІ клас учениците влизат с изпит по определени предмети, а матуритетният предмет по избор от последните години е преимуществено география?! Какъв е смисълът от прием за обучение по профил, когато масовият избор е география?! Губи се смисълът на този прием! Концепцията има нужда от преосмисляне.

(4) Частните детски градини, училища и центрове за работа с деца  и ученици се създават по искане на местни физически и юридически лица. Частните детски градини и училища може да получават бюджетни средства при условията и по реда на този закон. Частните детски градини, училища и центрове за работа с деца и ученици ползват имоти - частна собственост или имоти - държавна или общинска собственост, предоставени им по реда на Закона за държавната собственост, съответно на Закона за общинската собственост.

Държавата въвежда данък лукс, а в същото време бюджетни средства могат да преминават към частни учебни звена? Логиката на такива звена с "приспадане" на държавната субсидия от таксата може да накара всеки търговец, който е ЕТ, да направи таксата за частно обучение 3 лева и да организира учебен процес. Така отпада концепцията за качество на образованието и на равен достъп (защото частното образование е лично предпочитание и търговска инициатива). Освен всичко друго, не всеки може да си позволи да запише детето си в частно учебно звено.

Чл. 36. (1) Според етапа и степента на образование училищата са:

1. начални (І-ІV клас включително);

2. основни (І-VІІ клас включително)

Ако се приеме да бъдат до 7 клас, възможността за отпадане на деца в училищна възраст ще се увеличи. Важи по-скоро за вътрешността на страната и за местата с лоша инфраструктура, средищните, защитените и т.н. Текст "до 7 клас" ще се отрази негативно и на основните училища в София като отлив на ученици и невъзможност да се издържат. Учителите няма да могат да правят необходимия брой часове, съгласно норматива си. Ще настъпят колизии при намирането и задържането на учители в малките училища. Това няма да допринесе за по-качествено образование в тях - обратното, ще ги унищожи. Защото по сега действаща наредба няма да има достатъчно часове за брой часове по предмети. Ще има текучество. Деца и учители ще мизеруват, само защото няма да имат адекватно финансиране.

След събитията от 11 септември в целия свят, може би само с изключение на Япония, се преминава към концепция за училищно образование, съсредоточена в училища с около 300 деца. В България най-голямото училище в Русе обучава и възпитава 2400 ученици. Логично е да си зададем въпроса - това в полза на сигурността на децата ли е? И дали учебно-възпитателният процес наистина обхваща необходимия минимум като организация и възможност за диференциран подход към потребностите на всеки ученик в класове с по 25-30 деца?

В нито една държава от Югоизточна Европа, няма понятие като „делегиран бюджет". При нас, в България, вече са налице ученици и родители-изнудвачи, които спекулират, че ще запишат децата си другаде, ако съответното училище, не направи това, което те желаят...  Къде отива равнопоставеността - равният достъп до качествено образование? И сега децата, които искат да учат в различно от кварталното учебно заведение, учат където искат те, по скоро - родителите им.

      Нека се даде възможност :

  • 1. Училищата, които са единствени за населеното място да бъдат до 10 клас, а не до 7 клас
  • 2. В тях да се осъществява предпрофесионална и професионална подготовка

Чл. 90. (1) Учениците от I до ІV клас включително, които не са постигнали образователния минимум по един или повече учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата общообразователна подготовка, не повтарят класа.

Тогава къде отиват стандартите, ДОИ и изискваната работа за постигане на общообразователен минимум?! Нали се изисква оценка поне среден (3) в горните текстове! Това ще доведе до срив, дезориентация и проблеми в 5 клас, и в следващите класове! Текстът трябва да отпадне.

Ако не отпадне, тогава трябва да се редуцира броят часове на седмица за съответния клас - например от 22 на 20! Належаща е и редукция на материала в учебниците за 3 и 4 клас, особено по предметите „Човекът и обществото" и „Човекът и природата".

Външното оценяване в V и VІ клас да отпадне. Няма смисъл от пилеене на оскъдните средства за дейности, които така или иначе се регулират от специфичната училищна дейност - тестове, контролни работи, класни работи и т.н.

Външното оценяване след VІІ клас, придобиващо все по-истерични измерения, да отпадне, тъй като:

  • 1. Учениците държат изпити за кандидатстване след завършването му;
  • 2. Вземат не свои решения в тази крехка възраст, а възприемат внушения на родителите си;
  • 3. Обучението в общообразователните училища след 7 клас - с изключение на езиковите и професионалните, е сравнително идентично;
  • 4. Учениците кандидатстват с БЕЛ и математика, а в края на обучението си, независимо в какъв профил или професия са се обучавали, полагат матура по избор най-вече по география!           

(6) Училищата поддържат своя електронна страница в Интернет.

А там, където няма доставчици и мрежа, какво правят? Трябва да се разпише, че министерството осигурява интернет свързаност. Защото има училища без интернет, от които учители и директор за предаване на само една справка в Регионалните инспекторати по образование пътуват по 90-100 км в едната посока.

С оглед желанието на родителите (настойниците, попечителите) и в съответствие с възможностите на училището може да се организират и допълнителни дейности в подкрепа на семействата с деца в риск.

Това може да се случи само, ако за децата е осигурен училищен психолог или социален работник. По сегашните нормативи ние нямаме възможност да осигурим такава допълнителна подкрепа.

(Родителите могат) да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището, детската градина и центъра за работа с деца и учениции за качеството на образователно-възпитателния процес;

Всеки в България смята, че разбира от образование. Мнението на родителите, разбира се, е важно. Но има родители, които смятат, че на детето им са писани незаслужени шестици. И това предзвиква цялостна проверка в училището. Има и родители, които се жалват, че на децата им се дава много допълнителен материал - например. от сборници. Затова се жалват и отново пристига проверка. А в правилника за прилагане на закона за народната просвета се казва, че „учителят има творческа свобода" да определя средствата и начина си на работа. Регионалните инспекции по образование ще продължават да се занимават с жалби от родители, които си казват мненията, без да се обосноват и без да имат реална представа за задълженията си като родители.

Наименованието на настоятелството включва думите „настоятелство към..."

И сега действат много настоятелства. Тяхното име е „Настоятелство при..". След приемането на такъв текст ще настане истинска истерия за пререгистриране. Цената на такова действие е между 500 и 1000 лева. Не ни остава да мислим друго, а, че авторите на текста са от адвокатско лоби...

Oще: бюджет  образование  обучение  проект  родители  ученици  училище  учители 


Още от Общество

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.